Shinden Fudo Ryu

Shinden Fudo Ryu

Shinden Fudo Ryu

La scuola “Shinden Fudō-ryū Dakentaijutsu e Jutaijutsu (神伝不動流打拳体術)” tradotta significa “La scuola delcuore immutabile”. Scuola creata nel XII secolo, di cui il primo Soke è stato Izumo Kanja Yoshiteru.
Il Ryu-Ha è composto da Dakentaijutsu e Jutaijutsu.

L’attuale 26° Soke (successore) è il Dr. Masaaki Hatsumi.

神 SHIN, JIN, kami: Dei, mente, anima – 伝 DEN, TEN, tsuta: convocare, propagare, trasmettere – 傳 FU, BU: negativa, cattivo, brutto, goffo – 動 DŌ, ugo: mossa, movimento, cambiamento, confusione, spostamento, agitare – 流 RYŪ, RU, nagare: corrente, un lavandino, flusso, perde – 打 DA, DASU: colpire, colpire, battere libbra, dozzina – 拳 KEN, GEN, kobushi: pugno – 体 TAI, TEI, karada: corpo, sostanza, oggetto, realtà – 術 JUTSU, sube: arte, tecnica, abilità, strumenti, trucco, risorse, magia


La Storia della Shinden Fudo Ryu

Questa scuola è stata creata da Genpachiro Tameyoshi a metà del secolo XII. Il Ryu risale al Kosshijutsu, il cuale fù introdotto da Izumo Kanja Yoshiteru. Kuki Takei, della famiglia Kuki del Ryu Kukishinden formò anche parte della Shinden Fudo Ryu. Takenaka Tetsunoke, alunno avanzato di Jigoro Kano (fondatore del Judo) fù un praticante della Shinden Fudo Ryu. Il Kuden dice che lo Yari fù insegnato a Izumo (Fondatore) da un Tengu e le sue tecniche si conservarono secretamene anche al giorno d’oggi.

Tsuchi (martello da guerra) e Naginata (Alabarda). Mizuhara Kuro Yoshinari di Honryu , era Signore del castello Mutsu Mizuhara. Intorno al 1197, fu riconosciuto come un’autorità del Dakentai jutsu, Ba jutsu (equitazione), So jutsu (tecniche di lancia), Ken jutsu (tecniche di spada), ecc.
Nelle pergamene di Fudo Ryu, si trova una scrittura di Minamoto

Yoshitsune, dove si riferisce a Mizuhara Kuro Yoshinari come un grande maestro della Iai Jutsu (sfoderare e tagliare con la spada). Lo stesso potrebbe essere stato il creatore dello Iai negli anni 1090 -1100. Il fondatore della scuola ha studiato Kempo Boxe cinese , si può vedere questa influenza nelle tecniche. Una caratteristica di questa scuola è il riconoscimento di stile naturale e difensivo.

Le 5 Regole del Dojo
 1. Dovete sapere che la pazienza è la prima cosa
 2. Il cammino dell’uomo è diretto dalla Giustizia
 3. Rinunciare all’avidità, pigrizia e testardaggine
 4. Riconoscere la tristezza e la preoccupazione come cosa naturale e ricercare il cuore immutabile
 5. Non perdere il cammino dell’amore, lealtà e fratellanza e approfondire sempre il cuore del Budo.

Meiji 23 (1890) Primavera, Toda Shinryuken Masamitsu
Showa 33 (1958) Marzo, Takamatsu Toshitsugu

I Soke del Ryu
傳系 DENKEI

Ikai
Hogenbo Tesshin
Sakabe Tendo

 1. Izumo Kanja Yoshiteru 出雲冠者義照 (Yeikyu Era 1113)
 2. Minamoto Hachiman Shichirō Tamenari 源八幡七郎為成 (Genyei Era 1118)
 3. Minamoto Hachirō Tameyoshi 源八郎為義 (Hogen Era 1156)
 4. Mizuhara Kurō Yoshinari 水原九郎義成 (Genkyu Era 1204)
 5. Mugaibo Shinnen 無外坊真念 (Tempuku Era 1233)
 6. Ōkuni Zenhachirō Yoshinobu 大国善八郎義信 (Bunyie Era 1264)
 7. Hata Saburō Sasukeyasu 畑三郎左助康
 8. Kotani Yuhachirō Nobuchika 小谷友八郎信近 (Genko Era 1321)
 9. Kaneko Jinsuke Yoshikiyo 金子仁助由清 (Shohei Era 1346)
 10. Tajima Genkurō Nariyoshi 田島源九郎成吉 (Genchu Era 1384)
 11. Kammon Kokanja Yoshikane 神門小冠者義兼 (Shocho Era 1428)
 12. Kimura Hozan 木村宝山 (Kwansho Era 1460)
 13. Ibuki Yoshihara 伊吹義原 (Bummei Era 1469)
 14. Ōtsuka Hakushi 大塚伯耆 (Yeisho Era 1504)
 15. Ōtsuka Daikurō Tadahide 大塚大九郎忠秀 (Taiyei Era 1522)
 16. Abe Muga 阿部無我 (Tensho Era 1573)
 17. Kōga Tarōbei Kyokokaku 甲賀太郎兵衛小角 (Tensho Era 1573)
 18. Katayama Hisayasu 片山伯久安 (Bunroku Era 1592)
 19. Shindō Unsai 進藤運斎 (Kwanyei Era 1624)
 20. Odagiri Toyoe Yoshihiro 小田切藤兵衛義広 (Kwanyei Era 1624)
 21. Iida Jūbei Tameyoshi 飯田十兵衛為義 (Meiwa Era 1764)
 22. Mori Genroku Masahide 森源六正秀 (Bunkwa Era 1804)
 23. Toyota Jūbei Mitsuyoshi 豊田重兵衛光好 (Keio Era 1865)
 24. Toda Shinryuken Masamitsu 戸田真竜軒正光 (B. 1824 – D. 1909)
 25. Takamatsu Toshitsugu Uoh 高松寿嗣翊翁 (B. 1887 – D. 1972)
 26. Hatsumi Masaaki 初見良昭 (B. 1931 – Presente)
Dakentaijutsu - Kamae

Non ci sono Kamae si usa la forma Shizen (posizione naturale)

Dakentaijutsu - TEN
 1. Nichi Geki
 2. Gekkan
 3. Fu Bi
 4. U Ryu
 5. Un Jaku
 6. Setsu Yaku
 7. Musan
 8. Ka Rai
Dakentaijutsu - CHI
 1. Ri Ken
 2. Shin Ken
 3. Rai Ken
 4. Hen Kyo
 5. Issen
 6. Ha Ken
 7. Kan Jin
 8. Sui Ryu
Dakentaijutsu - SHIZEN SHIKOKU NO KATA
 1. Tai Nagashi
 2. Ken Nagashi
 3. Fu Batsu
 4. Ryote Gake
 5. Kasasagi
 6. Suzu Otoshi
 7. Kasumi Otoshi
 8. Ko to
 9. Fudo
 10. U Gari
 11. Fu Kan
 12. Shizen
Jutaijutsu - Kamae
 1. Za Kamae
 2. Hira Ichimonji No Kamae
 3. Seigan No kamae
 4. Katate Seigan No Kamae
 5. Shizen no kamae
Jutaijutsu - Shoden No Kata
 1. Kata Mune Dori
 2. Gyaku Kata Mune Dori
 3. Do Ude Ori
 4. Matsu Kaze
 5. Ryo Ko
 6. Gedan Gake
 7. Ude Ori
 8. Kyu In
 9. Kimon Nage
 10. Jinchu Nage
 11. Kuruma Gaeshi
 12. Saka Otoshi
 13. Satani Nage
 14. Katate Otoshi
 15. Gyaku Nage
 16. Gokuraku Otoshi
Jutaijutsu - Chuden No Kata
 1. Fu Setsu
 2. Tama Otoshi
 3. Ugo
 4. Ran Dori
 5. Tsuki No Wa
 6. Kocho Dori
 7. Kasa Harai
 8. Kaku Sei
 9. Kasumi Gake
 10. Ryo Yoko
 11. Utshushi Dori
Jutaijutsu - Okuden No Kata
 1. Hyo Fu
 2. Gosha Dori
 3. Teate
 4. Kari Shimo
 5. Tatsu Maki
 6. Furoya Arashi
 7. Yama Arashi
 8. Bai Setsu
Jutaijutsu - Omote Shoden No Kata
 1. Kata Mune Dori
 2. Gyaku Kata Mune Dori
 3. Do Ude Ori
 4. Matsu Kaze
 5. Do Ryote Nage
 6. Ryu Ko
 7. Do Ashi Gata
 8. Gedan Gake
 9. Do Harai Goshi
 10. Ude Ori
 11. Do Kyu In
 12. Kimon Nage
 13. Do Koshi Nage
 14. Jinchu Nage
 15. Do Koshi Otoshi
 16. Kuruma Gaeshi
 17. Do Osai Komi
 18. Saka Otoshi
 19. Do Kasumi
 20. Satani Nage
 21. Do Gyaku
 22. Katate Otoshi
 23. Do Osai Komi
 24. Gyaku Nage
 25. Do Osai Komi
 26. Gokuraku Otoshi
 27. Do Ude Ori
Jutaijutsu - Ura Shoden No Kata
 1. Ate Komi
 2. Gyaku Dori
 3. Membu
 4. Gyaku Dori
 5. Ryo Ashi Dori
 6. Membu
 7. Ke Komi
 8. Kata Mune Dori
 9. Ryo Mune Dori
 10. Ryo Ashi Dori
 11. Tengu Dori
 12. Kaiko Kudaki
 13. Hiki Taoshi
 14. Tsuki Taoshi
 15. Ude Ori
 16. Hiki Komi
 17. Nagashi
 18. Ke Komi
 19. Ude Ori
 20. Eri Jime